Tulip Gebruikers Vereniging
Nieuws van het bestuur

HomePagina

Tulip-modellen

Diagnose-versies

Gebruikersdagen

Te koop / gezocht

Externe links

Download-pagina

Nieuws van het bestuur

Tulip Contact

Tips en trucs

Geheugenuitbreiding

Processor upgraden


Ga naar:
Slotafrekening opheffing
Overzicht jaarrekeningen 2005-2010
Verslag ledenvergadering 6 november 2010
Verslag bestuursvergadering 22 mei 2010
Verslag bestuursvergadering 11 april 2009
Verslag bestuursvergadering 22 maart 2008
Verslag ledenvergadering 4 november 2006
Verslag bestuursvergadering 28 maart 2004
Bericht van Tulip aan onze voorzitter 23 oktober 2002
Bezoek Tulip Amersfoort 23 mei 2002
Notulen najaarsvergadering 24 november 2001
Agenda voor de ledenvergadering op 24 november 2001
Verslag Algemene ledenvergadering 9 december 2000
Notulen jaarvergadering 9 december 2000
Verslag bestuursvergadering 17 juni 2000
Notulen jaarvergadering 7 maart 1998


Slotafrekening opheffing

Klik hier om de slotafrekening van de opheffing van de TulipGV weer te geven, gemaakt door onze penningmeester André Bosch.


Overzicht jaarrekeningen 2005-2010

Klik hier om de jaarrekeningen, begrotingen en bijbehorende specificaties van de TulipGV weer te geven, gemaakt door onze penningmeester André Bosch.


Verslag ledenvergadering 6 november 2010

TULIP-GEBRUIKERSVERENIGING

Secretariaat: S.P. Smits
Deken Tomaslaan 32
4453 AL ´s-Heerenhoek
e-post: spsmits@hotmail

VERSLAG

van de Ledenbijeenkomst, gehouden op 6 november 2010
in ´Vijverzicht´ aan het dorpsplein in Borssele.

 

De agenda voor de jaarvergadering luidt:
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 2009
4. Jaarrekening 2009 / Begroting 2011
5. In deze ledenvergadering stellen wij voor voorlopig te besluiten tot opheffing; de definitieve opheffing zal kunnen plaatsvinden in de ledenvergadering in 2011.
6. Wat verder ter tafel komt
7. Rondvraag
8. Sluiting.

 

1. Opening door de voorzitter

Om even na 11.00u opent de voorzitter, Jan van der Burg, de ledenvergadering. Hij heet de leden, waaronder het erelid Jan Klaver en het nieuwe lid Dienco Hofman (Scheemda) welkom.
De overige opgekomen leden zijn de secretaris, Simon Smits, de penningmeester André Bosch en bestuurslid Michiel Hooijberg; bestuurslid Ronald Hillebrand is blijkens mededeling verhinderd.
Verder zijn aanwezig de leden:
F. Heite (Bilthoven), Lies Boom en Jan Rottier (Borssele), C.J. Brands (Driebergen).
De heer A.M. Osté (Krimpen aan den IJssel) kwam aan na vertrek van de leden bij de Open Dag).
De voorzitter herinnert eraan dat dit vermoedelijk de voorlaatste vergadering van de vereniging zal zijn, als volgend jaar de ledenraad besluit tot opheffing van de vereniging.

 

2. Ingekomen stukken

De secretaris vermeldt de aanmelding van de nieuwe leden Bob Stevens (Waalre) en Dienco Hofman (Scheemda; verder is correspondentie tussen bestuursleden gevoerd.

3. Notulen jaarvergadering 2009

De secretaris leest het verslag van de bijeenkomst op 28 november 2009 voor.
Het verslag wordt goedgekeurd.

4. Jaarrekening 2009 / Begroting 2011

De voorzitter vraagt of er op- of aanmerkingen zijn over de jaarrekening 2009. Deze zijn er niet; de jaarrekening wordt vastgesteld. Ook de balans, behorende bij deze jaarrekening wordt goedgekeurd.
Over de begroting voor 2011 wordt bij het punt over de opheffing van de vereniging nader overlegd.
Hij dankt de penningmeester voor de gedane financiële administratie.

5. Voorstel voorlopig besluit tot opheffing van de vereniging in 2011
De voorzitter leidt het overleg in met de mening, dat de vereniging volgend jaar opgeheven zou moeten worden. Verder gaan, heeft gezien de activiteiten van een vereniging als de onze nu geen zin meer. Hij zegt dat Michiel bereid is om na het opheffen nog een tijd zou willen doorgaan met het op verzoek verstrekken van inlichtingen over Tulip-computers; hij zou hiervoor een bepaald bedrag voor een bepaalde tijd krijgen toegekend.
De voorzitter stelt voor om bij de opheffingsvergadering alle leden en oud-leden uit te nodigen  Het resterende geld van de vereniging zou hieraan besteed kunnen worden.
Jan Klaver stelt voor niet alle oud-leden, maar alleen de huidige leden uit te nodigen.
De ledenvergadering komt overeen dat alleen leden worden uitgenodigd, dat een bepaald bedrag wordt gereserveerd voor inlichtingenverstrekking na opheffing en dat een resterend bedrag wordt besteed aan aankoop van dringend gewenste apparatuur, met name een “beamer”, voor de senioren-computerclub in Borssele en eventueel schenking(en) worden gedaan aan scholen.
Uitwerking van een financieel plan zal moeten gebeuren door de bestuursvergadering die in het voorjaar van 2011 zal worden gehouden.

6. Wat verder ter tafel komt

De secretaris heeft de boeken en boekwerken die hij van de voorzitter ter bewaring heeft gekregen, uitgestald; deze handboeken zijn te koop; tevens zijn er klembeugels; voorgesteld wordt om op onze webstek bekendheid te geven aan deze aanbieding van materialen

Opgemerkt wordt dat het nuttig zal zijn bekendheid van de opheffing van de vereniging te geven aan computerbladen, zoals “PCM”.

7. Rondvraag/ Sluiting.

Er zijn geen vragen; de voorzitter sluit de bijeenkomst om 12.00 uur.
Hierna volgt een pauze, waarin broodjes en koffie worden aangeboden.

 

In de tijd tot ongeveer 14.00 uur brengen de leden de tijd in gesprek door, herinneringen ophalend van vroeger, een enkele technische handigheid betreffende een computer of een programmaonderdeel besprekend.
Het nieuwe lid, Dienco Hofman, is beroepshalve in de informatietechniek werkzaak en kan aan enkelen goede raad geven.
Tegen ongeveer 14.00 uur verlaten de meeste leden de bijeenkomst zodat deze dan als geëindigd beschouwd mag worden.

 

Genotuleerd door Simon Smits 14-11-‘10 21.24Verslag bestuursvergadering 22 mei 2010

VERSLAG
van de Bestuursbijeenkomst, gehouden op 22 mei 2010 ten huize van de heer J. W. van der Burg te Borssele.

Aanvang: 14.00 uur.

Aanwezig zijn Jan van der Burg, voorzitter, Simon Smits, secretaris, André Bosch, penningmeester, Michiel Hooijberg, webstekbeheerder en Ronald Hillebrand, public relations.

1. Opening; vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet ons welkom.
Hij herinnert aan onze oprichtingsdatum en daarmee ons toekomstig 25-jarig bestaan in het jaar 2011. Hij stelt voor de vereniging dan op te heffen, maar daarover meer in punt 5.

2. Ingekomen stukken; mededelingen
Er zijn twee aanmeldingen binnengekomen door invulling van het formulier op onze webpagina en toezending van de heer J.A. Krebbers uit Ermioni in Griekenland en de heer Bob Stevens uit Waalre.

3. Vaststelling van het verslag van de bestuursbijeenkomst op 11 april 2009
Het verslag wordt zonder wijzigingen, onder dankzegging aan de notulist vastgesteld.

4. Financiën
De penningmeester heeft de balans per einde 2009 en de staat van baten en lasten over 2009 met vergelijking met de begroting en het vo-rig jaar overgelegd. De financiële toestand van de vereniging is stevig; het eigen vermogen is 3773 euro. De bankkosten zijn tamelijk hoog (€65,80) maar er nu geen reden om te veranderen.

5. Bespreking van de Ledenvergadering/Open Dag op 28 november 2009 (Eventueel opheffing van de vereniging…)
We hebben weer gesproken over het (voort)bestaan van de TulipGebruikersgroep.
We hebben vanwege de geringe opkomst bij de open dag geen ledenvergadering gehouden.
Behalve de beheerders van het dorpshuis Peter en Anneke Heesters wa-ren aanwezig: dhr. Jan van der Burg, voorzitter, dhr. Simon Smits, secretaris en bestuurslid dhr. Michiel Hooijberg; dhr. André Bosch, penningmeester kon niet bereikt worden; dhr. Ronald Hillebrand, be-stuurslid public relations, was wegens werkzaamheden verhinderd.
Verder zijn aanwezig de leden: dhr. W.A. Gal uit Baarland, mevr. Ria Heeren uit Borssele, dhr. H. Bijlsma uit Rotterdam en dhr. J. Rot-tier uit Borssele; als gaste was aanwezig mevr. Tiny Traas uit Heinkenszand, instructrice van de Senioren Computerclub Borssele. De secretaris heeft een aantal leden telefonisch uitgenodigd.
Blijkens mededeling waren verhinderd: dhr./mevrouw: Van Dongen, Groenewoud, M.F. Hehir, F. Heite, Karelse, Krijger, Simonis (wil op-zeggen) en Smit. Niet bereikbaar waren dhr./mevrouw: Wil Breur, Cras, J.M. Hopma, Schotanus, Schrader, Weltevreden en Zimmerman. De voorzitter overhandigde bij het begin van de bijeenkomst archief-stukken van de vereniging (drie dozen met boeken en boekwerken) aan de secretaris ter bewaring.
Michiel Hooijberg heeft beelden vertoond van Tulip-computers uit het verleden en de webstek van onze vereniging. We hebben verder de tijd gevuld met de computers en met programma’s op die computers.
Onze vereniging kan nog diensten aan leden verlenen met betrekking tot technische ondersteuning voor Tulip-computers. Op internet is onze webstek via “Google” te bereiken.
We kwamen als bestuur tot het besluit v oor te stellen de vereniging op te heffen omdat het doel waarvoor de vereniging is opgericht – Tulip-computers – er niet meer zijn, en omdat de aard van de tech-niek van computers zodanig veranderd is dat mensen niet meer of bij-na niet meer aan de techniek van computers (apparatuur/hardware) sleutelen.
We zijn van mening dat het goed is de vereniging op te heffen en wel nu de vereniging bijna 25 jaar bestaat, dit te doen bij het 25-jarig bestaan; dit zal zijn in het jaar 2011.
Na discussie besluiten we alle leden en ook oud-leden uit te nodigen voor die jubileum-/opheffingsbijeenkomst. We willen daar ons geld aan besteden.
Intussen worden we opgeroepen om doelen waarvoor eventueel overig vermogen zou kunnen worden besteed, op te geven. We hebben gesproken over vroegere voorzitters en secretarissen. De voorzitter overhandigt aan de secretaris ledenlijsten die in zijn bezit waren; de lijsten gaan terug tot 1999; de heer Jan Klaver zou ledenlijsten vanaf 1986 hebben. De secretaris zal trachten die le-denlijsten te controleren op juistheid. Ronald Hillebrand (nu werkzaam voor een drukkerij) biedt aan “gepersonaliseerde” (met ingevul-de naam) uitnodigingsbrieven te zullen maken.
De uitnodiging voor de jubileum-/opheffingsbijeenkomst moet uiteraard ook op de webstek komen.

6. Wat moet(en) ik (we) met de boekwerken en papieren …
Zoals hiervoor vermeld heeft de voorzitter oud-archief van de vereniging waaronder ook de vlag, aan de secretaris ter bewaring gege-ven. De inhoud van één doos (doos 1) is vermeld bij de uitnodiging per internet voor deze vergadering.
Misschien kunnen wij deze spullen schenken aan een computermuseum.
We moeten de titels van boeken en omschrijving van andere stukken in ieder geval vermelden op uitnodigingen aan leden; wellicht weten zij een goede bestemming.

7. Vaststelling van de volgende bijeenkomsten
Voorgesteld wordt de volgende ledenvergadering te houden op een van de zaterdagen 6, 13 of 20 november 2010; van 11-15 uur.
Voorafgaande aan deze bijeenkomst zullen we een bestuursbijeenkomst houden. Op de agenda voor de ledenvergadering moet het punt Ophef-fing van de vereniging worden vermeld.
De bestuurs- en ledenvergadering van 2010 kan (zo is later afgesproken) op zaterdag 6 november 2010 plaatsvinden.
In deze ledenvergadering zullen we voorlopig moeten besluiten tot opheffing; de definitieve opheffing zal moeten plaatsvinden in de ledenvergadering in 2011.
We willen in februari 2011 een bestuursvergadering houden ter voorbereiding van de jubileum-/opheffingsbijeenkomst. We zoeken voor deze bijeenkomst een lokaal meer midden in Nederland gelegen; Ronald Hillebrand kent een zaal in Lunetten bij Utrecht; hij zal de gegevens daarvan onderzoeken.
De vereniging is blijkens de statuten, verleden op 17 juni 1986, op die datum opgericht.

8. Wat verder ter tafel komt
André stelt voor in internet te vragen ideeën te spuien voor de opheffingsbijeenkomst. Er moet daartoe een oproep op onze webstek ko-men. Ronald zegt dat hij binnenkort naar Lunetten zal reizen en dan de mogelijkheden voor onze bijeenkomst zal onderzoeken. Michiel vraagt of onze webstek bij de opheffing van onze vereniging ook zal worden opgeheven. Het antwoord is ja; Michiel wil de webstek “overnemen”. We kunnen daarvoor geld reserveren.
We besluiten voor 2011 toch €5 aan contributie te vragen., maar we zullen dit voorleggen aan de ledenvergadering.
André (penningmeester) deelt mee dat voor dit jaar 38 mensen contributie hebben betaald; hij zegt toe een ledenlijst aan de bestuursle-den toe te zenden.

9. Sluiting
De voorzitter sluit deze bestuursbijeenkomst om 15.50 uur. Hij dankt de leden voor hun komst en medewerking.

Genotuleerd door Simon Smits /12-6-2010 11:49.Verslag ledenbijeenkomst 28 november 2009

VERSLAG
van de Ledenbijeenkomst, gehouden op 28 november 2009 in ´Vijverzicht´ aan het dorpsplein in Borssele.

Aanvang: 11.00u

INLEIDING: Bij aanvang van de geplande bijeenkomst zijn behalve de beheerders van het dorpshuis Peter en Anneke Heesters aanwezig: dhr. Jan van der Burg, voorzitter, dhr. Simon Smits, secretaris en bestuurslid dhr Michiel Hooijberg.
Dhr. André Bosch, penningmeester is niet aanwezig; hij blijkt gedurende de afgelopen dagen niet te bereiken; dhr. Ronald Hillebrand, bestuurslid public relations, is wegens werkzaamheden verhinderd.
Verder zijn aanwezig de leden: dhr. W.A. Gal (Baarland), mevr. Ria Heeren (Borssele), (en even later) dhr. H. Bijlsma (Rotterdam) en dhr. J. Rottier (Borssele); als gaste is aanwezig mevr. Tiny Traas (Heinkenszand, instructrice Senioren Computerclub Borssele).
De secretaris heeft met leden, waarvan de telefoonnummers bekend waren, gebeld; hieruit blijkt dat verhinderd zijn:
dhr/mevrouw: Van Dongen, Groenewoud, M.F. Hehir, F. Heite, Karelse, Krijger, Simonis (wil opzeggen) en Smit.
Niet bereikbaar waren dhr/mevrouw: Wil Breur, Cras, J.M. Hopma, Schotanus, Schrader, Weltevreden en Zimmerman.

Wegens het zeer geringe aantal leden komen wij er niet toe om een echte vergadering te houden.
De voorzitter heeft bij het begin van de bijeenkomst de archiefstukken van de vereniging (drie dozen met boeken en boekwerken) aan de secretaris ter bewaring overhandigd.

Michiel toonde beelden van de Tulip-computers (uit het verleden) en de webstek van onze vereniging.
We hebben de tijd verder gevuld met de computers en met programma’s op die computers.

Genotuleerd door Simon Smits 1-12-09 11.30Verslag bestuursvergadering 11 april 2009

VERSLAG
van de Bestuursbijeenkomst, gehouden op 11 april 2009
ten huize van de heer J. W. van der Burg te Borssele
Aanvang: 14u00

Aanwezig zijn Jan van der Burg, voorzitter, Simon Smits, secretaris, André Bosch, penningmeester en Michiel Hooijberg, webstekbeheerder; Ronald Hillebrand heeft zich wegens ziekte afgemeld.

1. Opening: De voorzitter opent de vergadering. De voorgenomen bestuursvergadering op 7 maart 2009 is niet doorgegaan wegens een misverstand of het niet ontvangen van de uitnodiging. De voorzitter en secretaris hebben toen met de andere bestuursleden 11 april afgesproken. Michiel Hooijberg deelde mee dat hij verhuisd is naar Middenbeemster; zijn nieuwe adres staat op de internetpagina van de gebruikersgroep. De voorzitter meldde de oprichting van de computerclub in Borssele.

2. Ingekomen stukken: Berichten van verhindering voor de algemene ledenvergadering op 8 november 2008 (Michel Vandenbussche, F. Heite, A.P.M. Dekker, G.J.P. Kotteman, J.M. Hopma, Ina Kooij) en opzeggin-gen lidmaatschap (van K. Karssen en J.M. Hopma)

3. Vaststelling van het verslag van de bestuursbijeenkomst op 22 maart 2008: In het punt “FINANCIËN” ‘belastingen’te vervangen door ‘lasten’. Voorlopige vaststelling notulen van ledenvergadering op 8 no-vember 2008: In titel “bestuursbijeenkomst” te vervangen door “ledenbijeenkomst”; in de INLEIDING vervalt het woord “stelt’; “Van den Brink” zijn drie woorden. In punt 2 is lidnummer van J.M. Hopma 700. Punt 3 Jaarvergadering 2007: de vereniging is niet in 1984 maar in 1986 opgericht en zal dus in 2011 25 jaar bestaan. In punt 5 moet het herdenken van het 25-jarig bestaan worden in 2009 worden geschrapt. In punt 4 Jaarrekening 2007/Begroting 2009 het woord “belastingen” ook te vervangen door “lasten”.

4. Financiën: De penningmeester heeft de balans per einde 2008 en 2007 overgelegd. Hieruit blijkt dat de financiële toestand van de vereniging stevig is. Er is geen reden wijzigingen aan te brengen.

5. Bespreking van de Ledenvergadering/Open Dag op 8 november 2008 en eventuele opheffing van onze vereniging: We hebben gesproken over het (voort)bestaan van de TulipGebruikersgroep. Wij constateerden dat de naam “Tulip” niet meer bestaat. Onze vereniging kan nog diensten aan leden verlenen met betrekking tot technische ondersteuning voor Tulip-computers. Op internet is onze webstek via “Google” te bereiken. We spraken over de ledendag op 8 november 2008. Er waren naast de bestuursleden maar weinig gewone leden aanwezig. We kwamen tot de slotsom dat er geen duidelijke wens is om de vereniging op te heffen en dat onze vereniging nog diensten kan verlenen en dat de financiële situatie gezond is, reden om voorlopig door te gaan. We hebben mede in verband daarmee gesproken over ons toekomstige 25-jaar-jubileum. We willen dan zoveel mogelijk leden ontvangen. Te denken valt aan een uitnodiging met antwoordkaart om aan te geven dat men komt. Ook oud-leden kunnen we uitnodigen. We zullen de uitnodigingen vroeg moeten verzenden.

6. Vaststelling van de volgende bijeenkomsten: Voorgesteld wordt de volgende ledenvergadering te houden op zaterdag 7 november 2009; van 11-12 uur onze jaarvergadering en van 12-15 uur open dag; broodjes en koffie/thee zullen gratis zijn. We spraken over het tonen van beelden op een groot scherm; Michiel heeft een “beamer”. Jan Rottier van Borssele kan voor een scherm zorgen.

7. Wat verder ter tafel komt: Vraag over vergelijking Open Office/Microsoft Office; er volgt een discussie; gesteld wordt dat de voorkeur afhangt van de mate waarin men mee wil werken aan de ontwikkeling van een programma of hoeveel men voor een programma wil betalen.

8. Sluiting: De voorzitter sluit deze bestuursbijeenkomst om 16.05 uur.

Genotuleerd door Simon Smits /26-4-2009 10:46Verslag bestuursvergadering 22 maart 2008

VERSLAG
van de Bestuursbijeenkomst, gehouden op 22 maart 2008
ten huize van de heer J. W. van der Burg te Borssele
Aanvang: 12u00

Aanwezig zijn Jan van der Burg, voorzitter, Simon Smits, (aantredende secretaris),André Bosch, penningmeester, Ronald Hillebrand en Michiel Hooijberg, leden

INLEIDING: De voorzitter stelt de nieuwe secretaris aan de overige bestuursleden voor. Hij geeft voorts enkele toelichtingen over onder andere wachtwoorden voor de webstek (“website”) van de Tulip-Gebruikersvereniging en het aantal bestuursvergaderingen per jaar (twee). Het verslag van onze vergadering wordt op de wekstek gepubliceerd; daarop staan al statuten en huishoudelijk reglement.

FINANCIËN: De heer Bosch (penningmeester) geeft een uitleg over de financiële situatie van de vereniging; hij deelt daartoe uit: balans per 31 december 2007, staat van baten en belastingen over 2007, begrote baten en lasten over het jaar 2008, alles met vergelijkende cijfers over het voorafgaande jaar.
We bespreken de betaling van de contributies; het blijkt dat enkele leden hun contributie voor het lopende jaar en soms voor meerdere jaren niet hebben betaald; wij besluiten om sommige van hen als lid af te voeren. Jan van der Burg zal enkele niet-betalers persoonlijk benaderen. (Nogmaals) wordt afgesproken, dat nieuwe leden, wanneer zij lid worden bij een gebruikersdag in het “najaar” (bijvoorbeeld november) voor het lopende jaar geen contributie behoeven te betalen. Nieuwe leden krijgen een welkomstbrief toegezonden. (Taak voor de secretaris)
Er is ook discussie over de wijziging in de zaalhuur voor de gebruikersdagen. Over 2007, toen er één gebruikersdag was, is een veel lager bedrag in rekening gebracht, dit wellicht ter compensatie van het veel hogere bedrag in 2006.

INGEKOMEN STUKKEN: voorzitter heeft een e-postbericht ontvangen; het betreft een uitnodiging voor een personeelsfeest van de onderneming Tulip ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. De voorzitter heeft de schrijver van het bericht uitgenodigd om in onze vergadering een toelichting te geven. Maar deze persoon was verhinderd. Wij menen dat wij als gebruikersvereniging daar weinig of niets mee te maken hebben. Onze vereniging bestaat sinds 1986, dus nu 22 jaar: in 2011 zullen wij ons 25-jarig bestaan kunnen vieren.

ORGANISATIE: De voorzitter stelt ter discussie of de groep gebruikers/leerlingen in Borssele een Stichting of een Vereniging zouden moeten oprichten om voor subsidie in aanmerking te komen. Als een afdeling van de Tulip-Gebruikersvereniging zou de groep niet beter uit zijn, omdat er dan ook een bestuur daarvoor moet worden gevonden en voor alle financiële zaken verantwoording aan het “hoofdbestuur” moet worden afgelegd. We hebben als Tulip-Gebruikersvereniging ongeveer 150 leden.

TULIP-GEBRUIKERSDAG 2008: We besluiten om in 2008 maar één gebruikersdag te houden; we denken dat dat meer uitwerking zal hebben dan twee. Onze Gebruikersdag zal worden gehouden op zaterdag 8 november 2008 en wel van 11-15 uur; van 11-12 uur zullen we onze ledenvergadering houden; daarna tot 15 uur is het “gebruikersgedeelte”.
De voorzitter deelt mee, dat we misschien dan al gebruik kunnen maken van een andere zaal in het Dorpshuis wat gemakkelijker zal zijn als gevolg van de opbergmogelijkheid van de apparatuur.
Punten van het programma kunnen zijn (dit hangt mede af van het beschikbaar zijn van apparatuur):
- werken met een beamer, zo mogelijk voorstelling van dia´s en films met historische beelden van het dorp Borssele;
- vertoning van een film over de Tulip-computerfabriek;
- vertoning van een van de eerste computers van Tulip;
- korte inleiding over het “Register” in Windows.
We besluiten dat de (schriftelijke) uitnodiging voor de Gebruikersdag zeker drie weken tevoren aan de leden moet worden verzonden. Hierin zullen we de leden ook wijzen op onze webstek. Het wachtwoord voor toegang is “tulipgv2008”.

Om 14.15 uur sluit de voorzitter de vergadering met dankzegging aan de leden.
Genotuleerd door Simon Smits /22-03-2008
Verslag ledenvergadering 4 november 2006

Aanwezig:
Jan van der Burg (voorzitter), André Bosch (penningmeester), Ronald Hillebrand (PR), Michiel Hooijberg (webmaster), alsmede 7 leden.
 
1. Opening:
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. Michiel zal vanwege de ziekte van Diana de notulen maken. De notulen van de vorige ledenvergadering zijn helaas niet aangeleverd.
 
2. Ingekomen stukken:
Twee emails zijn binnengekomen. De ene over aangeboden Tulip-boeken wordt opgepikt door Michiel. De andere, over programmeren, wordt gedelegeerd naar de heer Brands.
 
3. Begroting 2007:
Het bestuur geeft weinig geld uit, de uitgaven over 2006 zullen de inkomsten met ongeveer € 300 overtreffen. De begroting voor 2007 wordt uitgedeeld, deze is ook op de website geplaatst.
 
Onze penningmeester André geeft een toelichting op de begroting. Voor 2007 rekenen we op een afname van het saldo met € 275, het verwachte eindsaldo bedraagt ca. € 4000. In 2006 hebben 66 leden hun contributie betaald, tot nu toe hebben al 30 mensen voor 2007 betaald. De grootste kostenposten worden gevormd door de gebruikersdagen in Borssele (koffie, broodjes, zaalhuur) en de kilometervergoeding voor de bestuursleden.
 
André wordt vriendelijk bedankt voor zijn uitleg en werk. Enkele leden merken op dat de financiële stukken er (weer) prima verzorgd uitzien.
 
4. Wat verder ter tafel komt:
Er zijn nog steeds plannen voor een samenwerking met het radiomuseum van de firma Correct in Rotterdam. Helaas hebben we van de conatctpersoon daar al lang niets meer gehoord. Jan zal de heer Huizen bellen om nadere afspraken te maken. De bedoeling is dat er een permanente tentoonstelling van historische Tulip-computers opgesteld zal worden.
 
Er bestaat nog steeds verwarring over de juistheid van de ledenlijst: leden ontbreken, adressen kloppen niet, opzeggers staan er nog steeds op. In samenwerking met de voorzitter zullen André en Diana dit de komende weken rechttrekken, met als doel dat er een kloppende ledenlijst bij de secretaris berust, zodat alle leden ook weer bereikbaar zijn voor uitnodigingen enzovoort.
 
5. Rondvraag:
Wat doet de TulipGV aan leverancierscontacten?
Ronald antwoordt: Hij belt geregeld leveranciers om testapparatuur en testsoftware te krijgen voor de club. Maar er worden wel foldertjes toegestuurd, maar geen apparatuur of software. Als redenen daarvoor wordt opgegeven: voorkomen van illegaal kopiëren; bezuinigingen; PC's bij grote bedrijven worden geleast, niet gekocht, dit ter bescherming van de eigen handel.
 
Is de TulipGV een officiële vereniging? Mocht er financieel iets misgaan, is het bestuur daarvoor aansprakelijk.
Antwoord: Ja, we zijn een officiële vereniging, opgericht bij notariële akte. De statuten en reglementen zijn in te zien op de website, indien gewenst kunnen deze ook op papier aan leden worden toegestuurd. De club heeft weinig uitgaven, en vanuit het verleden nog een groot banksaldo. Hiermee kunnen eventuele uitgaven worden opgevangen, en kunnen we anders nog zeker nog eens 20 jaar vooruit. In het begin waren we een vrij grote club met een mooi clubblad en druk bezochte gebruikersdagen. In de loop der jaren en met het minder actief worden van de firma Tulip op de particuliere markt is het helaas allemaal wat minder geworden. De communicatie gaat nu voornamelijk via de website, dit om kostenredenen. Voor leden zonder Internetverbinding, is alles natuurlijk ook op papier beschikbaar. Mochten er leden zijn die behoefte hebben om berichten te publiceren: graag, stuur maar op!
 
Hoe is het contact met de firma Tulip?
Antwoord: Er worden soms kosteloos testexemplaren van nieuwe PC's beschikbaar gesteld. Maar hier maken we weinig gebruik van, Tulip verkoopt ook maar weinig meer. Wel worden alle persberichten naar ons doorgestuurd, deze zijn meestal van financiële aard. Tulip is meer voor multinationals bezig, niet zo zeer meer voor particulieren. Om korting en speciale aanbiedingen te kunnen bedingen, is onze club helaas te klein geworden.
 
Hoeveel leden hebben eigenlijk nog een Tulip-computer?
Antwoord: De helft van de aanwezigen.
 
6. Sluiting:
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en opent de gebruikersdag. In april 2007 zien we elkaar weer in Borssele.Verslag bestuursvergadering 28 maart 2004

In de afgelopen bestuursvergaderingen zijn de volgende besluiten genomen:

 1. De contributie voor 2004 is vastgesteld op € 5,00
 1. Als iemand in de loop van een contributiejaar lid wordt, wordt hij pas aangeslagen in het volgende contributiejaar.
 1. Leden die drie jaar lang geen contributie hebben betaald, zullen in principe van de ledenlijst worden afgevoerd.
 1. Er worden in principe twee gebruikersdagen gehouden, één in maart/april en één in oktober november.
 1. De jaarlijkse ledenvergadering wordt in principe gehouden op de gebruikersdag in maart/april
 1. De locatie van de gebruikersdag is in maart/april centraal in het land (Utrecht) en in oktober/november Borssele.
 1. De ledenlijst zal worden gepubliceerd op het ledengedeelte van de TGV-website (Michiel)
  Opmerking MHO: de ledenlijst is vanwege de privacy alleen toegankelijk voor het bestuur!
 1. Er zal getracht worden om zoveel mogelijk leden via email van informatie te voorzien. In ieder geval zullen de uitnodigen voor gebruikersbijeenkomsten en vergaderingen bij voorkeur via email worden verzonden. De stukken zullen via het ledendeel van de TGV-website beschikbaar worden gesteld.
 1. Voordat de acceptgiro’s dit jaar de deur uitgaan zal aan de penningmeester een geactualiseerde ledenlijst beschikbaar worden gesteld door de secretaris.

Mededelingen

 1. De TGV telt op dit moment 125 leden.


Bericht van Tulip aan onze voorzitter 23 oktober 2002

Geachte heer van der Burg,
Naar aanleiding van het aangenaam telefonische onderhoud op maandag 20 oktober ontvangt u bijgaand de bevestiging voor het bruikleensysteem voor de dag op 2 november in Utrecht.

Tulip Vision Line XD
Pentium 4 2.0 GHz
512 MB DDR geheugen
64 MB ATI Radeon grafische kaart
80 GB (7200rpm) harddisk
DVDROM
CDRW
Netwerkkaart 10/100 Intel
Keyboard usa
Scroller muis
Windows XP Home
15" LCD Monitor

Totaal bedrag 1770,00 EURO Excl BTW

Zoals besproken zal dhr van Dam of Hooijberg de configuratie op 30 oktober ophalen in Amersfoort en een week later weer inleveren (of overnemen).

Voor inschrijvingen op de dag van 2 November geldt een bedrag van 1625,00 EURO excl BTW per configuratie.

Per November kan Tulip zorgen voor een speciale prijslijst voor de leden van de TGV, waarbij de leden via de TGV tegen een speciale prijs een Tulip configuratie kunnen bestellen.

Met vriendelijke groet,

Fred Slijkhuis
Sr. Account Manager
Tulip Computers Nederland B.V.Bezoek Tulip Amersfoort 23 mei 2002


Het bestuur van uw TulipGV heeft op 23 mei 2002 een bezoek gebracht aan de firma Tulip in Amersfoort. Doel was het kennismaken met de directie en verkopers om duidelijk te maken dat wij er ook nog zijn. We kregen gelijk een rondleiding door het hele gebouw, klik hier om de foto's te bekijken. We kregen ook de nieuwste ontwikkeling bij Tulip te zien, een nieuw soort laptop (details nog geheim, daarom alleen te zien voor leden). Tevens kregen we voor de leden het aantrekkelijke aanbod om tegen een gereduceerde prijs een Tulip VisionLine EX te kunnen kopen. Klik hier of op de foto om de details te zien.
DEZE AANBIEDING IS INMIDDELS NIET MEER GELDIG!


Notulen najaarsvergadering 24 november 2001

Aanwezig:
Freek Heite, André Bosch, Jaap Bijleveld, Michiel Hooijberg, Hans 's Gravesande, Tjark van Dam, Jan van der Burg, Mej. van Weerdhuizen, Ronald Hillebrand.

De voorzitter opent de vergadering door een ieder van harte welkom te heten. Hij is blij dat de vereniging lekker op dreef is en dat de site keurig verzorgd is en wordt.

Het secretariaat meldt een paar opzeggingen, maar daar tegenover staan ook weer een paar nieuwe leden die verwelkomd zijn. Ook is binnengekomen dat Kees Smets, onze zogenaamde contactpersoon, niet meer werkzaam is bij Tulip.

De penningmeester laat een begroting zien voor het komende jaar, met een kanttekening, want niet alle leden hebben betaald. In 2000 hebben 119 leden betaald en tot nu toe nog maar 94 leden. Dus André kan niet echt een goede begroting maken, want waar moet vanuit gegaan worden, van de werkelijke leden volgens de lijst of de betaalde leden?

De kascommissie meldt dat ze niet in de gelegenheid is geweest om de stukken van de penningmeester te controleren, maar ze gaan ervan uit dat alles goed is. Zoals altijd, want aan de kundigheid van onze penningmeester hoeven we niet te twijfelen.

Jan de voorzitter heeft nog een aardig gesprek gehad met de heer Piepelenbosch van Tulip Amersfoort over het maken van een link van TGV op de site van Tulip. De goede man kon daar niet gelijk bevestigend op reageren, want hij moet dat eerst raadplegen binnen het bedrijf. Wordt vervolgd?

De secretaris deelt mede dat hij de pen neerlegt en graag overdoet aan een ander. Gelukkig voor de TGV stelt Tjark van Dam zich graag ten dienste van de TGV. Een en ander zal overlegd worden tijdens een volgende vergadering.

Freek licht nog even toe dat de huidige domeinnaam niet in bezit is van de TGV. Bij de Kamer van Koophandel moet eerst de bestuurswijziging neergelegd worden en dan pas kan alles rondgebreid worden en de site alsnog eigendom worden van de Tulip Gebruikers Vereniging. Ronald zal de benodigde handtekeningen verzamelen en er zorg voor dragen dat de papieren in Tiel terechtkomen.

Jaap: "Is Tulip nu stabiel of labiel? De TGV is toch afhankelijk van het voortbestaan van Tulip." Ja is de reactie, maar zolang er geld in kas is en er nog contributie binnenkomt kan de vereniging blijven draaien. De verwachting is dat de oude computers nog zo'n 10 jaar zullen bestaan en als er geen meer bij de mensen zijn dan zal de vereniging ook langzaam verdwijnen. Zolang er nog een paar 'gekken' zijn die graag knutselen met die dingen, kunnen we nog vrolijk doorgaan.

Verder wordt er gevraagd of het niet leuk zou zijn om een persstukje te maken, of een advertentie voor in het HCC-blad. Of misschien een link op de site van de HCC. Wordt vervolgd...

De voorzitter sluit de vergadering en opent de gebruikersdag.

De secretaris.Agenda voor de ledenvergadering op 24 november 2001

24 november 11.30 jaarvergadering
aansluitend 12.30 gebruikersdag
Lokatie: Marnix college, Vogelsanglaan 1, Utrecht, in de aula beneden.

Agenda:

1. Openingswoord van de voorzitter
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Verslag vorige vergadering
4. Begroting 2002
5. Tulip-Contacten
6. Nieuws uit de afdeling
7. Wat verder ter tafel komt
8. Rondvraag
9. Afsluiting vergadering

Tijdens de gebruikersdag zal een aantal Tulip-computers te zien zijn, en zal er een gebouwd worden. Verder is er alle kans om met uw problemen langs te komen.


Verslag Algemene ledenvergadering 9 december 2000

Aanwezigen:
Jan van der Burg (voorzitter), André Bosch (penningmeester), Peter Dijs (PR), Ronald Hillebrand (secretaris), Hans van Beek, Michiel Hooijberg, Ton van der Pluym, T. Huizer.

1. De voorzitter heet een ieder welkom.
2. Geen ingekomen stukken.
3. Het verslag van de penningmeester is gelezen en aangenomen.
4. De penningmeester laat de cijfertjes zien en deze worden na een korte uitleg aangenomen.
5. De webpagina moet actief en ge-upload worden, daarvoor moet Jan Klaver ingeschakeld worden. Jan zal voor kopij zorgen voor Marien van Westen die de redactie zal doen. De volgende jaarvergadering wordt bepaald op de eerste zaterdag in november.
6. Hans van Beek vraagt of de Tulip-fabriek nog bestaat en het antwoord hierop is dat hij nog wel bestaat, maar overgenomen is. Tulip least en verkoopt nog via Internet plus een paar verkooppunten in het land. Jan vertelt dat Tulip pas weer nieuwe laptops op de markt heeft gebracht. Zie www.tulip.com.
7. De voorzitter wenst allen een fijne gebruikerdag.

Tijdens de gebruikersdag zijn er verschillende apparaten tentoongesteld. Ook wordt er volop informatie met elkaar gedeeld. Daarnaast is er door Michiel wat technische ondersteuning verleend.


Notulen jaarvergadering 9 december 2000

Aanwezigen: alle bestuursleden en een zestal leden, sommige leden hebben zich afgemeld.

Opening vergadering
Jan van der Burg opent de vergadering door een ieder hartelijk welkom te heten.

Ingekomen stukken
Er is een schrijven van de Tulip tak van de HCC binnengekomen om met de twee besturen eens rond de tafel te gaan zitten. Een praatje houden over de terugloop van leden.

Algemeen en financieel verslag
De notulen van de vorige vergadering zijn bekeken en goedgekeurd. De penningmeester geeft uitleg over het financiële gedeelte door middel van zijn verslag, en dit wordt instemmend aangenomen. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en goed bevonden.
Er werd nog geopperd om een redactie op te stellen met Marien van Westen en Henk van Trommelen, maar dat zal moeilijk te verwezenlijken zijn bij gebrek aan mensen zoals een Nelleke. Er zal niet zoveel reactie komen uit het ledenbestand.
De penningmeester wil graag een legaal boekhoudprogramma aanschaffen en de vergadering gaat akkoord. Verder wordt besloten dat het lidmaatschap een tientje blijft voor het komende jaar. Peter Dijs zou kijken of er een nieuwe domeinnaam gevonden kon worden voor de club. De nieuwe gebruikersdag / ledenvergadering zal de eerste zaterdag van november 2000 gehouden worden.
Jan de Jong wordt erelid gemaakt van de Tulip Gebruikersvereniging vanwege zijn staat van dienst.

Benoeming kascommissie en secretaris
Wederom zijn dezelfde mensen gevraagd bij gebrek aan andere leden: Tjark van Dam en Jaap Bijleveld.
De vergadering gaat verder akkoord met Ronald Hillebrand als de nieuwe secretaris. Daarnaast werd een nieuw bestuurslid voorgesteld, Henk van Trommelen, maar deze was niet aanwezig en dat zal een volgende vergadering dan moeten gebeuren.

Sluiting.Verslag bestuursvergadering 17 juni 2000

Aanwezig: Peter Dijs (PR), André Bosch (penningmeester), Jan van der Burg (voorzitter), Ronald Hillebrand (secretaris).

De voorzitter wenst iedereen een hartelijk welkom.

Het verslag van de vorige vergadering is gelezen en goed bevonden.

Bij de post zaten 12 formulieren van de enquete.

Er wordt besloten dat we een oriënterend gesprek kunnen voeren met de HCC over een eventuele samenwerking tijdens de gebruikersdagen. Het zou een goede zaak zijn om weer een voet tussen de deur te krijgen bij Tulip. Proberen een afspraak te maken voor september.

We hebben er goed aan gedaan om Jan de Jong erelid te maken. Peter maakt een ingelijste oorkonde.

Jan stelt een nieuwe redactie voor:
Marien van Westen voor de schijfjes
Dhr. Hilgers voor redactie
Henk van Trommelen voor redactie.

Michiel Hooijberg wordt de nieuwe helpdeskman, via email te bereiken.

De gebruikersdag wordt de eerste zaterdag van november gehouden:
Michiel neemt spullen mee
Jan: 286 - 386 - 486
Ronald: laptops
Peter: demo van K. Smets
Peter maakt afspraak met locatie.

September schijf aanleveren bij Ronald, versturen met uitnodigingen.

André heeft 105 betaalde leden, en niet vergeten om afzender op enveloppen te zetten.

Jan Klaver bellen hoe het zit met de homepage.
De nieuwe domeinnaam wordt: www.tulipgv.nl .
Deze afschermen voor niet-leden lijkt verstandig, moeten met lidnummer inloggen.

Afsluiting.Notulen jaarvergadering 7 maart 1998

Plaats: Marnix College te Utrecht.
Aanwezigen: alle bestuursleden en circa 8 leden.

Opening en behandeling notulen
Jan Klaver opent de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen. Vervolgens worden de notulen van 3 mei 1997 behandeld en goedgekeurd.

Algemeen jaarverslag
Het afgelopen jaar zijn er nauwelijks activiteiten geweest. Ook is er geen Tulip Contact verschenen. Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat de bestuursleden te weinig tijd hebben kunnen vrijmaken en dat ervan de leden geen kopij is ontvangen. Tevens blijkt, o.a. door de mogelijkheden die internet biedt, dat er minder behoefte is om elkaar fysiek te ontmoeten.

Financieel jaarverslag
Uit de jaarrekening blijkt ondermeer dat er door de geringe activiteiten weinig uitgaven zijn geweest. Hierdoor is een voordelig saldo ontstaan van NLG 4395,55. Ons eigen vermogen is op 31 december 1997 gestegen tot NLG 16.284,50.
De kascommissie heeft verklaard dat de boeken zijn gecontroleerd en in orde bevonden.

Benoeming kascommissie
Voor de nieuwe kascommissie zijn benoemd: Jaap Bijleveld en Tjark van Dam.

Benoeming voorzitter
Onze voorzitter Jan Klaver heeft eerder al aangegeven dat hij zijn bestuursfuncties beschikbaar stelt. Voornamelijk door het gebrek aan tijd ziet hij geen kans om zijn functie naar behoren te vervullen. Jan van der Burg meldt zich als gegadigde. Hij wordt met algemene stemmen benoemd tot onze nieuwe voorzitter. Tevens bedanken wij Jan Klaver voor zijn inzet en doorzettingsvermogen in deze toch wel moeilijke periode voor de TGV. Jan van der Burg wensen wij veel succes met zijn nieuwe functie.
Het bestuur bestaat na vandaag uit:
J. van der Burg -- voorzitter
J. de Jong -- secretaris
B. Groenewoud -- ledenadministratie
A. Bosch -- penningmeester
P. Dijs -- Public Relations

Rondvraag
Vlak voor de vergadering is er gebeld door Marcel Jansen van de HCC / Tulip gebruikersgroep. Hij is bereid tot enige vorm van samenwerking. Dit wordt verder uitgewerkt door Peter Dijs.
Het lidmaatschap van de TGV is vanaf 1998 gratis. Deze leden hebben o.a. toegang tot het BBS (tel. 078-6141500) en onze site op internet (http://pimpernel.nl/~tgv/).
Voor NLG 10,- per jaar heeft men tevens toegang tot de telefonische hulpdienst, ontvang je de Tulip Contact diskette(s) en heb je toegang tot de ledenvergadering.
Ons nieuwe contact bij de firma Tulip is Ella de Boer.
Peter Dijs is nog druk bezig met het regelen van het bezoek / de bezichtiging bij Tulip. Hiervoor kunnen t.z.t. een beperkt aantal leden zich opgeven.
Het BBS wordt ook bereikbaar voor niet-leden. Deze proef gaat voorlopig 1 jaar duren.
Vier leden hebben laten weten verhinderd te zijn voor deze vergadering.

Sluiting.© 1996-2006 TGV.